ilansitesi.net
Bugun...YILIN İLK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Datça Belediye Meclisi 2020 Yılı ilk Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. Gündem maddeleri arasında; 2. Sıradaki Sokak adlarının görüşülmesi ve gündeme sonradan alınan 13. Sıradaki Pazaryeri ile ilgili Maliye'den alınacak alan ve yol düzenlemesi için, belediyenin 1,5 milyon Türk Lirası Kredi kullanımı için belediye başkanına yetki verilmesinin görüşüldüğü maddeler dikkat çekti.

facebook-paylas
Güncelleme: 12-01-2020 04:56:53 Tarih: 12-01-2020 04:15

YILIN İLK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

İşte 2020 Yılının ilk olağan meclis tutanağının tamamı:

07.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 07.01.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

 

 

 Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı konusunu gündeme 12.madde olarak, Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi vb. için kredi kullanılmasını 13.madde olarak, meclis üyesi Esat Akkın’ın 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretleri ile ilgili düzenlemelerin 14.madde olarak eklenmesini önerdi, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar Mehmet Teker, Aysin Kara-Ünsal Kara, Savaş Tatlı ve Yavuz Yaşar Ceyhan’ın vekili İbrahim Ceyhan’ın cadde ve sokak isimleri ile ilgili dilekçelerinin 2.madde Cadde ve sokak isimleri ile ilgili komisyon raporları maddesinde görüşülmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

            Aralık ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

İskele Mahallesi, 192 ada 15 nolu parsel ile ilgili, taşınmaz maliki Hüseyin Celal UĞURLU tarafından, 01.11.2019 tarih ve 9192 sayı ile Belediyemize verilen dilekçede, ilgili parselin Datça Belediyesinden 29.11.2004 tarihinde ihale ile alındığı, daha sonra plan tadilatına göre 948.88 metrekarelik kısmından yol geçtiğini ve yol olarak ta kullanıldığı, ekli krokide görülen şekliyle imar adasından geçen yolların ihdas edilerek, yola terk yapılacak alanın takas edilip edilmeyeceği yazılmış olup,  05.11.2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında, bu konu ile ilgili, İskele Mahallesi 192 ada 15 nolu parselin, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre terk yapılacak olan alanın takas veya satış olarak mağduriyetin giderilmesi konusunun, İmar Komisyonuna havalesi ve Aralık ayı meclis toplantısında da görüşülmesi kararı alınmıştı.21.11.2019 tarihinde yapılan toplantıda, bu parsel ile ilgili olarak o bölgede daha önce yapılan imar uygulamalarının detaylı bir şekilde araştırılarak konunun çözümü doğrultusunda bir aylık ek süre talep edilmiştir.

          03/12/2019 tarih, 70 numaralı Belediye Meclis Kararı ile ek süre verilmiştir. Komisyonumuz 11.12.2019 ve 12.12.2019 tarihlerinde Belediye Meclis Salonunda Başkan Esat Akkın başkanlığında üyeler Volkan Karacaoğlu ve Haluk Laçin’in katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

          1- İskele Mahallesi, 192 ada 15 nolu taşınmaz maliki Hüseyin Celal Uğurlu’nun ilgi dilekçesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre terk yapılacak olan alanın takas veya satış yöntemi ile mağduriyetin giderilmesi konusunun; 10 Temmuz 2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 04/07/2019 tarih 7181 numaralı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ;

           8. Maddesinde “İmar planı bulunan yerlerde imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planı yapılması esastır. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir. Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.” denilmektedir.

           9. Maddesinde “kapanan imar ve kadastro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır”   denildiğinden imar kanununun 15. Ve 16. Maddesine göre ihdas edilen yerlerin takas ve satış yöntemi ile yapılması komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

            2- Söz konusu taşınmazın bulunduğu; Mülga Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı’nın 15/11/2005 tarih, 5922 sayılı yazısı ekinde onanlı İlçemiz İskele Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanında kalan taşınmazlara yönelik 18. Madde uygulamasına ilişkin, plan hükümlerinde en az parsel büyüklüğünün 3000 metrekare olarak belirlenmesi sebebiyle uygulamada zorluk yaşandığı görülmüş, bu sebeple imar planı değişikliği yapılmasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Plan değişikliğine müteakip İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması ile konunun çözüme kavuşturulabileceği anlaşılmıştır.

Yukarıdaki hususlarda oy birliği ile karar alınmıştır.

           Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

             

Gündemin 2.maddesi olan Cadde Sokak isimleri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih, 72 nolu kararı ile Plan Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm ile Çevre Sağlık Eğt. Gnç. Komisyonlarına havale edilen, cadde, sokak ve parklara isim verilmesi konusunda Komisyonlarımız, 16/12/2019 ve 23/12/2019 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılar sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi “Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan vb yerlerin adları, Anayasamızın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.” Denilmektedir.

Bu çerçevede; Datça Belediye Meclisinin sorumluluğunda bulan sokak, cadde, bulvar, meydan vb. kamuya ait alanların isimleri için Belediyemize yapılan ve yapılacak olan isim taleplerinin kısa ve uzun vadede tartışma yaratmaması, eşitlik ilkesine uyması ve belli standartlara uygun olması gerektiği düşünüldüğünden dolayı bazı kriterler konulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  

Bu kriterler sadece; dilekçe ile Belediyemize müracaat eden bireysel talepleri içermektedir.

Son bir yıl içerisinde Belediyemize dilekçe yolu ile münferit olarak başvuran dilekçe sahiplerinin masumane taleplerini Meclis olarak bir düzen içerisinde değerlendirip, gelecek nesillere doğru aktarmak üzere bu kriterler ihtiyaç duyuldu. Dayanağımız ise bu topraklarda yıllardır beraberce ve hoşgörü içerisinde yaşamayı kendine ilke edinmiş değerli Datça halkının bugün ve gelecekte toplum nezninde farklı hasmane tutumlara sebebiyet vermesinin önüne geçmek, Meclisimizin ana görevlerinden birisi olması sebebiyle İlçemizin geçmişten gelen birikim ve kültür yapısına sahip çıkmak ve gelecek nesillere tartışmasız aktarmak, kimliklerden ziyade; kültürü, hoşgörüyü beraber yaşama refleksini kendine dayanak sağlamış bir ilçeyi gelecek nesillere taşımak adına hazırlanmıştır.

Bu nedenle aşağıdaki kriterler belirlenmiştir:

1-Yerel olarak ilçede yaşamış, ilçe geçmişi ile kökleri olan, şehit yada gazilerin isimlerinin,

2-Şartlı bağış sözleşmelerindeki hükümlerin yerine getirilmesi durumunda, bağış yapanın talebinin,

3-İlçemizde yaşayan yerel halk ile bütünleşmiş veya ulusal yada uluslar arası alanda temsil ettiği kulvarda başarı kazanmış kişilerin isimleri,

4-Herhangi bir doğal afet durumunda kendi hayatını tehlikeye atarak toplumsal fayda sağlayan kişilerin isimlerinin, sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlere isimlerinin verilebileceği;

Bütün bunlar göz önüne alındığında:

1-Emel AKKARACA’nın 24/09/2019 tarih ve 7971 kayıt nolu başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 79. Sokağın adının  “NİHAT AKKARACA SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, “3” numaralı kritere uyduğundan oy birliği ile kabulüne,

2-İskele Mahallesi 261. Sokakta bulunan An Yapı ve Mini Villaların sakinleri adına Can COŞAR’ın 18/11/2019 tarih ve 9663 kayıt nolu başvurusunda 414 ada ile 265 ada arasında bulunan çocuk parkına “VEYSEL COŞAR” adının verilmesi kriterlere uymadığından oy birliği ile reddine,

3-Yüksel ALPDEMİR’in 02/12/2019 tarih ve 10017 kayıt nolu başvurusunda İskele Mahallesi 330. Sokağa “VEYSEL TUNA SOKAK” adının verilmesi Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine,

4-Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ın Belediyemize yapmış olduğu sözlü başvurusunda, İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 81. Sokağın adının “FEYZULLAH ÇINAR SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi kriterlere uymadığından oy birliği ile reddine,

5-Meclis Üyesi Aslı KAYA, İskele Mahallesi, 70. Sokağın adının “MEHMET SÖNMEZ SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine,

6-Bülent DEMİR’in 23/11/2018 tarih ve 7190 sayılı başvurusunda İlçemiz İskele Mahallesi 93. Sokağın adının “FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine, karar verilmiştir.

Adelet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinin 03/12/2019 tarihli Belediye Meclisine sundukları önergeleri ile;

AISKA KAWACI SOKAĞI’nın YILDIZ KENTER SOKAĞI

BERTOLT BRECHT SOKAĞI’nın BARIŞ MANÇO SOKAĞI

ARAGON SOKAĞI’nın MÜNİR ÖZKUL SOKAĞI

GARCIA LORGA SOKAĞI’nın RUHİ SU SOKAĞI

MAYAKOSKİ SOKAĞI’nın HALİDE EDİP ADIVAR SOKAĞI

Olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.

Belirtilen sokak isimleri 06/08/2007 tarihinde Datça Belediye Meclisince, uluslar arası şiir buluşması etkinliği çerçevesinde sokaklarımıza verilmiş olup, Datça’nın kültürel hayatına katkıda bulunduğu gerekçesi ile değiştirilmemesine, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın red şerhine karşılık, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Mehmet Teker’in 16.12.2019 tarih ve 10395 sayılı dilekçesinde İskele Mahallesi Balçıkhisar sokak’a yada 91 sokak’a babası Halil Teker’in isminin verilmesi kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Aysin Kara-Ünsal Kara’nın 16.12.2019 tarih ve 10421 sayılı dilekçesinde İskele mahallesi 122.sokak adının Ünal Kaptan sokak olarak değiştirilmesini kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Savaş Tatlı’nın 16.12.2019 tarih ve 10422 sayılı dilekçesinde İskele Mahallesi 104 sokak adının Kasap Zahit sokak olarak değiştirilmesini kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Yavuz Yaşar Ceyhan’ın vekili İbrahim Ceyhan’ın 30.12.2019 tarih 10850 sayılı dilekçesinde Emecik mahallesi No:385 numaralı binanın önünden geçen caddenin Cade Berlin adının verilmesi kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Komisyon raporu meclisimizce (Meclis Üyesi Serdar Ören, Mustafa Ceylan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve  Halit Berk Bayar’ın karşıt oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

            Gündemin 3.maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49.maddesindeki” kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde Norm kadroya bakılmaksızın meclis üyeleri arasından Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı görevlendirilir ve görevlendirilen Başkan yardımcısının maaşı Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denilmektedir.

Belediye Başkan Yardımcısı maaşının değişiklik yapılmadan brüt Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesi olan Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “ Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39.uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” dendiğinden Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyeleri belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan Sözleşmeli Personel ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.fıkrası gereğince 31.12.2019 tarihine kadar  Belediyemizde  münhal bulunan, AH Sınıfı 5 dereceli  1 adet Avukat,  THS  1 dereceli 1 adet Şehir Plancısı, THS 1 dereceli  1 adet mühendis, THS 5 dereceli 4 adet mühendis, THS 1 dereceli 1 adet Mimar, THS 5 dereceli 2 adet Mimar, THS 5 dereceli   4 adet Tekniker, THS 5 dereceli 1 adet Teknisyen  kadrolarında  tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere alınmıştı.

          2019 yılında çalıştırılmış olan sözleşmeli personellerin 2020 yılında da çalıştırılmalarına ve 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kendileri ile sözleşme yapılmasına ve bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME LİSTESİ

     
                   

SINIFI

ADI SOYADI

UNVANI

TEKLİF EDİLEN UNVAN

DERECESİ

2020 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEME

TESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %

     

THS

Rüya DÜNDAR

Çevre Mühendisi

Mühendis

1

3.014,00

130

     

THS

Tuğçe GÖKTEPE

Şehir Plancısı

Şehir Plancısı

1

3.014,00

130

     

THS

Ersem İLHAN

Mimar

Mimar

1

3.014,00

130

     

AH

Ufuk TEMURLENK CENGİZ

Avukat

Avukat

5

2.664,00

130

     

THS

Deniz KAYA

Tekniker

Tekniker

5

2.402,00

85

     

THS

Berna KARAMAN

Mimar

Mimar

5

2.913,00

130

     

THS

Mehmet Özgür MUTLU

Jeoloji Mühendisi

Mühendis

5

2.919,00

130

     

THS

Ece USLU

Tekniker

Tekniker

5

2.402,00

85

     

THS

Arzu OKUR UĞUR

Tekniker

Tekniker

5

2.402,00

85

     

THS

Mustafa SARI

Tekniker

Tekniker

5

2.402,00

85

     

THS

Şükran ALTINSOY

Teknisyen 

Teknisyen

5

2.260,19

85

     

THS

İlke CURACI

Gıda Mühendisi

Mühendis

5

2.838,00

130

     

THS

Cem BAL

Peyzaj Mimarı

Mühendis

5

2.838,00

130

     

THS

Halil ALAŞAHAN

Mimar

Mimar

5

2.684,00

130

     

THS

Ulaş GÜNAL

Harita Mühendisi

Mühendis

5

2.684,00

130

     
 

 

 

 

 

 

 

     

 

           

 

 

 

 

 

 

Gündemin 6.  maddesi olan Boş Kadro değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizde boş bulunan TH sınıfından 5 derecelik 1 adet Mimar kadrosunun iptal edilerek, TH  sınıfından 5 derecelik 1 adet  Mühendis  Kadrosunun ihdasının, Norm kadro Yönetmeliğinin 11'inci maddesi uyarınca güncellenmesine ve Boş kadro değişiklik cetvelinin  hazırlanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 7. maddesi olan Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 31.12.2020 tarihinde kadar Belediyemizde münhal bulunan THS 2 adet 5 dereceli mühendis, 1 adet 5 dereceli tekniker ve 1 adet 5 dereceli Teknisyen kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME LİSTESİ

             

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

TEKLİF EDİLEN UNVAN

DERECESİ

2020 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEME

TESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %

2

THS

Mühendis

Mühendis

5

2.600,00

130

1

THS

Tekniker

Tekniker

5

2.350,00

85

1

THS

Teknisyen

Teknisyen

5

2.200,00

85

 

Gündemin 8.maddesi olan Mevsimlik İşçi çalıştırılması konusunun   görüşülmesine geçildi.

5620 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 21.04.2007 tarihinden itibaren geçici işçi istihdamına kalıcı bir yasal dayanak kazandırılmış, bu tarih itibarıyla kamuda geçici işçi çalıştırılması belli koşullara bağlanmıştır.

            5620 sayılı kanunun kapsamına giren kurumlarda; yalnızca mevsimlik işçiler ile kampanya işlerinde bir mali yılda 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle geçici işçi çalıştırılabilecektir.

            Norm Kadro Yönetmeliğinin 24.maddesi uyarınca çalıştırılacak geçici işçilerin memur norm kadro standardı toplamının % 20 sini geçmemesi kaydıyla, adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceği  hüküm altına alınmıştır.

            Belediyemizde 146 memur kadrosu bulunmakta olup, bunun da % 20’si 29.2 x 5.29 = 154  Adam/Aya karşılık gelmektedir.

            2020 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 154 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Gündemin 9.maddesi Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde, “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin nüfusu Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559,00-TL geçemez” denilmektedir.

            2019 yılı için belediye meclisimizce belirlenip uygulanmakta olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 525,00-TL olup, 2020 yılında uygulanacak Aylık Maktu Fazla Çalışma ücretinin 559,00-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 10.maddesi olan Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali fotoğraf yarışması ödül miktarı konusu

07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından İlçemizde düzenlenecek olan "Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali" programı dahilinde para ödüllü amatör fotoğraf yarışması düzenlenmesine ve festival komitesi tarafından aşağıda sunulan ödüllerin belediyemizce ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Fotoğraf Yarışması Ödülleri:

1. lik ödülü: 3.000,00

2. lik ödülü: 2.000,00

3. lük ödülü: 1.000,00

 

Gündemin 11. Maddesi olan Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde, “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Belediye meclisi üyelerinden, yapılan gizli oylama sonucunda Can Canbey 12 oy, Tugay Eser 12 oy ve Halit Berk Bayar 8 oy almış olup,  12 oy alan Can Canbey, Tugay Eser ve 8 oy alan Halit Berk Bayar Denetim Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Gündemin 12 Maddesi olan Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı mahallesi Harmanlık Mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 143,45 m2 ‘’kuyu ve arsa’’ niteliğindeki taşınmazın satışı için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.Maddesinin e  bendi hükümleri çerçevesinde satış konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 13.maddesi olan Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi vb. için kredi kullanılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizin nakit yetersizliği neden ile 2020 Mali yılında yatırım işlerinde (Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi, v.s.) kullanılmak üzere belediyemiz gayrimenkullerinin teminatı veya İller Bankası teminat göstermek suretiyle yurt içi bankalardan 48 aya kadar faiz hariç 1.000.000,00-TLnin (birmilyon) pazaryerinde maliyeye ait arsanın satın alınmasında, 500.000,00-TLnin (beşyüzbin) nin yol yapımında ve yayalaştırma düzenlenmesinde  vb. kullanılması için toplam 1,500,000,00 (birmilyonbeşyüzbin) ana para tutarında kredi kullanılmasına ve kredi kullanılması için Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Gündemin 14.maddesi 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

            05.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülen ve karara bağlanan 2020 yılı için uygulanacak Tarife ve Harçlar Bölümünün 4.maddesinde İmar Durum Belgesi verilmesinden alınacak ücretler belirlenmiştir.

            -Yazı,Cumalı,Yaka,Mesudiye,Sındı,Hızırşah,Karaköy,Kızlan,Emecik Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil 430-TL

            -Uygulama imar planı bulunan yerlerde m2’si KDV dahil:

                        Konut alanı                             0.90-TL

                        Turizm Tesis Alanı                1.00-TL

                        Ticari Alanlar                         1.80-TL

            -Doğal Afet ve Depremden zarar görenlerin imar durum belgesi ücretinden muaf tutulması.

            -Yukarıdaki birim fiyatları ile çarpılması sonucu bulunan imar durum belgesi ücreti m2 si 450-TL.nin altında olamaz.

            İlçemiz, Reşadiye veya İskele mahallesinde bulunan 10.000 m2 lik imar planı dışında bulunan bir taşınmaza imar durum belgesi düzenleneceğini örneklersek; imar planı bulunan yerlerden olduğundan 10.000m2x0.90-TL=9.000-TL belge ücreti alınması gerekir.

            Bu hesaplamanın imar durum belgesi için yüksek bir değer olduğu değerlendirildiğinden konunun yeniden düzenlenmesi için İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon kararından sonra tekrar meclisimizce görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

           

2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili konunun İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi için oturuma  07.01.2020 Salı günü saat 14:00’da başlamak üzere ara verildi. 11.45

Belediye Meclisimiz 07.01.2020 Salı günü saat 14:00’da 1.birleşimin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

 

            Gündemin 15.maddesi olan 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

 

5.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanan 2020 yılı için uygulanacak Tarife ve Harçlar bölümünün 4.maddesinde imar durum belgesi verilmesinde alınacak ücretlerle ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına 7.1.2020 tarihli meclis oturumunda meclise ara verilerek havale edilen konuda;

            5.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanan imar durum belgesi ücretlerinden;

            -Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı, Hızırşah, Karaköy, Kızlan, Emecik Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil 430 –TL

            -Uygulama İmar Planı bulunan yerlerde;

                        Konut alanı için                      :1000 m2 ye kadar olan parsellerde  m2x0.90,       1000 m2 den büyük parsellerde ilave   her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 100-TL ilave edilir.

                        Turizm tesis alanları için        :3000 m2 ye kadar olan parsellerde m2x1.00,             3000 m2 den büyük parsellerde ilave  her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 150-TL ilave edilir.

                        Ticari alanlar için                   :1000 m2 ye kadar olana parsellerde  m2x1.80,      1000 m2 den büyük parsellerde ilave  her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 200-TL ilave edilir.

            Doğal Afet ve depremden zarar görenlerin İmar Durum Belgesi ücretinden muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

            Yukarıda birim fiyatları ile çarpılması sonucu hesaplanan İmar Durum Belgesi ücreti m2’si 450-TL.nin altında olamaz.

            Parsel sayısına bakılmaksızın imar uygulaması işlemlerinde 450-TL imar durum ücreti alınır.

            2020 yılı Tarife ve Harçlar bölümünün 4.maddesinin değişikliği komisyonlarımızca oybirliği ile karara bağlanmıştır.

            Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi

 

 

 

  Bir sonraki meclis toplantısının 04.02.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

           Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

 
Kaynak: Datça Belediye Başkanlığı

Editör: Haber Merkezi
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI